Tarieven en vergoedingen

 

Is een verwijsbrief nodig?

 

Wettelijk is een verwijsbrief niet meer nodig.

Voor ons als diëtist kan de informatie uit de brief echter wel prettig zijn om direct en diepgaander met uw hulpvraag aan de slag te kunnen gaan.

Geen verwijzing nodig: directe toegankelijkheid diëtist

Met ingang van 1 augustus 2011 geldt de directe toegankelijkheid van de diëtist. In principe kunt u zelf een afspraak maken met de diëtist. In het intakegesprek kunt u vertellen welke hulp u van de diëtist verwacht. De dietist zal u aan het begin van het gesprek een aantal 'screenings'vragen stellen om duidelijk te krijgen of u met uw hulpvraag bij haar op de juiste plek bent. Dit onderdeel zal meestal maximaal 15 minuten duren.  Een verwijsbrief is dan meestal niet meer nodig.

U vraagt zelf om een verwijsbrief, u heeft een verwijzing

Daarnaast is het in bepaalde situaties zinvol om informatie mee te nemen, bijvoorbeeld bloeduitslagen, uitslagen van andere onderzoeken en medicatieoverzichten. Naar aanleiding van vragen van uw kant, of onderzoek door uw arts of specialist, verwijst uw behandelaar u naar de diëtist. U krijgt dan meestal een brief mee met hulpvraag en belangrijke informatie. U kunt er ook zelf ook bij uw arts om vragen.  Neem de informatie mee naar de diëtist.

Een enkele verzekeraar vereist een verwijzing om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

 

Vergoeding dieetconsult in 2017

 

Vanuit de Basisverzekering :  Voor 2017 wordt  voor iedereen 3 uur dieetadvisering vergoed.

Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

 

Vanuit de Aanvullende Verzekering: kunnen extra uren bovenop de Basisverzekering vergoed worden: Zie hiervoor het overzicht.   Verder kunt u kijken op:  https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/dieetadvisering.aspx

 

Ketenzorg

Indien u onder een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) valt, ofwel als het om Ketenzorg gaat, worden een aantal behandeluren vergoed. Hoeveel is afhankelijk van de Zorggroep waar u dan onder valt, het varieert tussen 2 en 3 behandeluren.  Het kan Ketenzorg rond Diabetes Mellitus, bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) ofwel chronische obstructieve longziekte en bij CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) bij hart- en vaatziekten betreffen.

 

Verhindering

Als u verhinderd bent, dient u dit minimaal 1 werkdag van tevoren aan de diëtist te melden. Dit kan telefonisch of per e-mail.

Betaling

Voor de Basisverzekering  en bij een dekkende aanvullende verzekering of via Ketenzorg: Betalingen gaan via uw ziektekostenverzekeraar of via de Ketenzorgorganisatie. De praktijken hebben met alle ziektekostenverzekeraars in Nederland een contract afgesloten. Volgens afspraak declareert de praktijk de consulten direct bij uw ziektekostenverzekeraar of bij de Ketenzorgorganisatie.

U dient zelf te betalen (zie betalingsvoorwaarden):

 • voor zorg die niet door uw verzekering wordt gedekt,  bij overschrijding van de 3 uren van de Basisverzekering, en het bedrag of uren genoemd in uw Aanvullende Verzekering
 • uw eigen risico
 • als u een verhindering te laat bij de diëtist meldt ('no-show').
  No show: indien u niet of te laat afbericht, dan ontvangt u een rekening van uw gemiste consult. De rekening bedraagt ten hoogste drie maal het kwartiertarief. Uw zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet. De praktijken kunnen hiervoor verschillende tarieven hanteren.

Betalingsvoorwaarden

 • De door de diëtist aan een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen maximaal binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie te worden voldaan.
 • Indien de patiënt of cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de patiënt of cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt of cliënt is met ingang van de dag waarop hij / zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de patiënt of cliënt in gebreke blijft aan zijn / haar verplichtingen te voldoen. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de patiënt of cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan.
 • Indien de patiënt of cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn / haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 • Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen patiënt of cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 • Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar. Indien gewenst kunt u een exemplaar vragen aan uw diëtist.
Disclaimer
Gerealiseerd door Heris IT